Tư vấn đầu tư tại Nước Ngoài

Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài

 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư lập dự án đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư dự án đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục có liên quan đến đầu tư ra nước ngoài như: mở tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng, xin chấp thuận của ngân hàng nhà nước về việc cho phép sử dụng tài khoản giao dịch ngoại tệ để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài…
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư xin các giấy phép liên quan đến việc triển khai dự án đầu tư ở nước ngoài…

Tư vấn lựa chọn lĩnh vực, địa bàn và hình thức đầu tư ở nước ngoài

 • Tư vấn lựa chọn lĩnh vực, địa bàn thực hiện dự án đầu tư ở nước sở tại
 • Tư vấn các hình thức, phương thức đầu tư theo pháp luật của pháp luật nước sở tại
 • Tư vấn các quy định của pháp luật và chính sách hiện hành của Việt Nam và của nước sở tại liên quan dự án đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc gặp gỡ, trao đổi với các đối tác và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, ký các biên bản ghi nhớ, cam kết về đầu tư tại nước ngoài
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư lập dự án và các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật nước sở tại
 • Tư vấn, hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh, xin phê duyệt dự án đầu tư và cấp phép đầu tư theo quy định của pháp luật nước sở tại.

Tư vấn thủ tục triển khai dự án đầu tư ở nước ngoài

 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư xin giấy phép xây dựng
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc báo các tiến độ triển khai dự án đầu tư ra nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thủ tục huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư tiến hành thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong doanh nghiệp dự án; chuyển nhượng, chuyển giao dự án đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác trong quá trình triển khai dự án.