Tư vấn đầu tư tại Việt Nam

Tư vấn về lĩnh vực, địa bàn, hình thức đầu tư và lập dự án đầu tư

 • Tư vấn lựa chọn lĩnh vực, địa bàn thực hiện dự án đầu tư
 • Tư vấn các hình thức và phương thức đầu tư theo Luật đầu tư (bao gồm cả hình thức Hợp đồng BCC, Hợp đồng BOT, BOT, BT…), đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP)
 • Tư vấn các quy định của pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến lĩnh vực, địa bàn, hình thức đầu tư, dự án đầu tư và doanh nghiệp dự án
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền của địa phương và trung ương, ký các thỏa thuận, cam kết về đầu tư và xin chủ trương đầu tư
 • Tư vấn, hỗ trợ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điều kiện, quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đầu tư PPP và các dự án sử dụng vốn
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tư vấn thủ tục triển khai dự án

 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ thi công dự án
 • Tư vấn và hỗ trợ chủ đầu tư, nhà đầu tư trong quản trị, điều hành dự án đầu tư
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm đối tác hợp tác thực hiện dự án
 • Tư vấn các hình thức liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư và phương thức, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư  phù hợp với quy định của pháp luật
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng, thỏa thuận liên doanh liên kết, hợp tác để thực hiện dự án đầu tư
 • Tư vấn các hình thức, phương thức huy động vốn để thực hiện dự án
 • Tư vấn các hình thức và hồ sơ bán hàng (đối với dự án bất động sảnTư vấn các vấn đề pháp lý khác trong quá trình triển khai dự án

Tư vấn thủ tục đầu tư

 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư xin phê duyệt dự án
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư dự án
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp dự án
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc giải phóng mặt bằng (đối với dự án phải giải phóng mặt bằng
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư xin giấy phép xây dựng
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc xin ưu đãi đầu tư (xin miễn, giảm tiền thuê đất, xin miễn, giảm các loại thuế, v.v…)